2020

THÁNG 2

18

CHƯƠNG TRÌNH WORKSHOP GETTING THINGS DONE® - Workshop được tổ chức vào ngày 18/02/2020

THÁNG 2

24

TRẢI NGHIỆM KHOÁ HUẤN LUYỆN GETTING THINGS DONE® - Trải nghiệm Tổng giám đốc được tổ chức vào ngày 24/02/2020

THÁNG 2

27

TRẢI NGHIỆM KHOÁ HUẤN LUYỆN GETTING THINGS DONE® - Trải nghiệm Giám đốc được tổ chức vào ngày 27/02/2020