2020

THÁNG 6

30

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO GETTING THINGS DONE® - Chương trình workshop được tổ chức vào ngày 30/06/2020

THÁNG 8

14

KHOÁ HUẤN LUYỆN GETTING THINGS DONE® – TPHCM – Tập đoàn Thành Thành Công - Khóa huấn luyện được tổ chức vào ngày 14/08/2020

THÁNG 8

6

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO GETTING THINGS DONE® - Chương trình workshop được tổ chức vào ngày 06/08/2020

THÁNG 10

10

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO GETTING THINGS DONE® - Chương trình workshop được tổ chức vào ngày 10/10/2020