2020

THÁNG 4

21

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO GETTING THINGS DONE® - Chương trình workshop được tổ chức vào ngày 21/04/2020

THÁNG 4

23

TRẢI NGHIỆM KHOÁ HUẤN LUYỆN GETTING THINGS DONE® CHO GIÁM ĐỐC - Khóa huấn luyện trải nghiệm dành cho Giám đốc được tổ chức vào ngày 23/04/2020

THÁNG 4

14

TRẢI NGHIỆM KHÓA HUẤN LUYỆN GETTING THINGS DONE® CHO CEO - Khóa huấn luyện trải nghiệm dành cho Tổng giám đốc được tổ chức vào ngày 14/04/2020