2021

THÁNG 1

05

Chương trình Hội thảo GTD
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO GETTING THINGS DONE® - Dành cho các Trưởng phòng nhân sự, Chuyên viên đào tạo tại tập đoàn, doanh nghiệp với mong muốn giải quyết những vấn đề nhân sự.

2020

THÁNG 12

22

Khóa huấn luyện GTD
KHÓA HUẤN LUYỆN GETTING THINGS DONE® DÀNH CHO CÁ NHÂN - Dành cho các cá nhân mong muốn cải thiện hiệu quả công việc, thiết lập cuộc sống cân bằng.

THÁNG 12

17

Trải nghiệm Tổng Giám đốc, Giám đốc
TRẢI NGHIỆM KHOÁ HUẤN LUYỆN GETTING THINGS DONE® - Dành cho các Tổng Giám đốc, Giám đốc quan tâm đến phát triển tổ chức, mong muốn nâng cao kỹ năng quản lý cho nhân viên.

THÁNG 10

27

Khóa huấn luyện GTD
KHOÁ HUẤN LUYỆN GETTING THINGS DONE® - Huấn luyện phương pháp GTD® cho công ty Aprati Foods (Campuchia) dưới hình thức trực tuyến.

THÁNG 10

15

Khóa huấn luyện GTD
KHOÁ HUẤN LUYỆN GETTING THINGS DONE® - Huấn luyện phương pháp GTD® cho tập đoàn Thành Thành Công (TTC Group) tại TP.HCM.