CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO GETTING THINGS DONE®

NHỮNG YẾU TỐ CƠ BẢN TRONG PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ CÔNG VIỆC 

Với quy trình 5 bước của Getting Things Done®, mỗi cá nhân sẽ học được cách quản lý công việc đạt hiệu quả qua mỗi ngày, đạt đến sự thư thái, sáng suốt, tập trung.

Chương trình Hội thảo nhằm cung cấp những thông tin về phương pháp GTD®. Đồng thời, buổi hội thảo chỉ rõ lợi ích của phương pháp dành cho doanh nghiệp, giải quyết những vấn đề đau đầu về nhân sự. 

“Khả năng quản lý hiệu quả công việc của mỗi nhân viên là nền tảng đưa công ty phát triển vững chắc & thành công.”

  • Thời gian: 9:00 – 11:30 thứ 3, ngày 10/10/2020
  • Diễn giả: Ông Lê Hữu Nghĩa 
  • Địa chỉ: HCM – Trưởng phòng nhân sự, chuyên viên phụ trách mảng đào tạo