PR

About David Allen

Careers He grew up in Shreveport, Louisiana where he acted and won a state championship in debate. He went to college at New College, now New College of Florida, in Sarasota, Florida, and completed graduate work in American history at University of California, Berkele. After graduate school, he began using heroin and was briefly institutionalized. […]
SEE MORE

Để Làm Việc Hiệu Quả

David Allen là một nhà tư vấn về năng suất làm việc và là tác giả của cuốn sách bán chạy nhất Getting Things Done, trong đó đề cập đến hệ thống hiệu quả về danh sách định hướng, được gọi tắt là: GTD.  HBR: Hãy bắt đầu với thứ gì đó đơn giản. Anh hãy […]
SEE MORE