Airbus International

CÔNG TY AIRPLUS INTERNATIONAL

Nhân viên tại Airplus International, một trong những công ty cung cấp giải pháp thanh toán du lịch kinh doanh toàn cầu cho các tập đoàn đã có những kết quả tích cực sau khi tham dự khoá huấn luyện GTD® 

• 72% số người được hỏi báo cáo tăng hiệu quả hơn 15% so với trước khi tham gia GTD® 
• 71% số người phản hồi rằng họ cảm thấy bớt căng thẳng hơn sau khi tham gia huấn luyện
• 92% số người phản hồi nói rằng họ sẽ đề xuất chương trình huấn luyện GTD® cho người khác
• 86% số người phản hồi rằng họ vẫn giữ thói quen áp dụng phương pháp GTD® và 40% số người phản hồi giữ tất cả thói quen áp dụng phương pháp này
Comment