6 Lợi ích của Việc Thực hiện toàn bộ Chương Getting Things Done®

Thực hiện—
Sử dụng ngôn ngữ thông dụng của hệ thống thông qua các nhóm và các tổ chức để cải thiên thói quen hiệu suất sẽ dẫn đến nhiều kết quả dễ dự đoán hơn

Hiệu suất làm việc—
Giảm sự quá tải trong tinh thần và thêm năng lượng cho các nhiệm vụ phù hợp để tạo ra nhiều hiệu quả quan trọng hơn.

Làm việc nhóm—
Áp dụng hệ thống GTD trên các nhóm nguyên vẹn và hỗn hợp để tăng sự tin tưởng, hoàn thành những điều cần thiết trên sự tận tụy, và niềm tin nhóm .

Quyết định—
Đạt được các quyết định hành động một cách nhanh chóng mà không gặp phải sự mệt mỏi trong quyết định hoặc trở ngại tinh thần.

Liên kết—
Sắp xếp trọng tâm và sự chú ý của các cá nhân, nhóm và tổ chức theo các ưu tiên quan trọng nhất.

Sáng tạo—
Giải phóng năng lượng tinh thần và thời gian để tập trung suy nghĩ về đổi mới và chiến lược.
Comment